Scroll to top
Get In Touch
Shopping Center ''Ermis'', Fira, Santorni 84700
[email protected]
Ph: +30.22.860.21800
Administrator
Tony Kantzelis
Ph: +30.69.482.69192
International Inquieres
Elias Kantzelis
Ph: +30.69.726.43822

Portfolio